Oznamujeme nejenom všem členům Svazu diabetiků ČR, ale i  jeho příznivcům a podporovatelům, že v pondělí 20. ledna 2020 po vleklých zdravotních komplikací zemřel jeho bývalý dlouholetý předseda (do listopadu 2019) pan Ing. Vladimír Horák.

Předseda Svazu diabetiků Ing. Vladimír Horák

Jste ve věku 18 – 30 let a chtěli byste dosahovat lepší kompenzace diabetu?

Je tu pro vás: III. Edukačně motivační program pro mladé dospělé s diabetem 1. typu

Termín: 30.4. – 3. 5. 2020 v Luhačovicích, v hotelu Harmonie

Další informace zde

Sylabova plaketa ano či ne a komu?

Víte, co je to Sylabova plaketa? Ano, je to ocenění, kterým Svaz diabetiků oceňuje osoby, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v ČR. Nominace je překládána členům výkonného výboru Svazu diabetiků, kteří o jmenovaných rozhodnou. I zde byl schválen Status, podle kterého by mělo být rozhodováno. Členové svazu by měli být informováni o těchto osobách, o jejich celospolečenském přínosu pro ně,pro diabetiky.
Ti, co aktivně pracují v rámci své organizace, mohou dostat Poděkování, kdy se se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v regionu působení jednotlivých územních organizací
Je tedy rozdíl, zda někdo se zasloužil o celospolečenský přínos pro všechny diabetiky nebo jen byl aktivní ve své organizaci, ve svém regionu…….
A kdo získal ocenění v roce 2019? Znáte tyto osoby? (zdroj: DIAStyl 1/2020)

Reportáž z www.diastyl.cz si můžete přečíst zde

Brokovka19

 

STATUT OCENĚNÍ UDĚLOVANÉ SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Plaketa prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavuPreambule

Plaketu uděluje Svaz diabetiků ČR (dále jen SD ČR) těm fyzickým osobám, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v ČR.

čl. 1.
Plaketu uděluje SD ČR zpravidla:
• nejzasloužilejším členům SD ČR za mimořádný počin, nebo dlouhodobou činnost významně přispívající ke zkvalitnění života osob s diabetem. 
• zdravotníkům, kteří nejen po odborné stránce, ale především nad rámec svých pracovních povinností významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• představitelům státní správy, samosprávy, firem a jiným, kteří dlouhodobě, nad rámec svých povinnosti finančně, materiálně či jinak, napomáhali nebo napomáhají a významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.

čl. 2.
Návrh na udělení plakety mohou podávat:
• členové VV SD ČR;
• krajské rady SD ČR (dále jen KR);
• výbory ÚO SD ČR (dále jen ÚO).

čl. 3.
Návrh na udělení plakety se předkládá:
• písemně;
• řádně zdůvodněný v souladu s článkem 1 dle vzoru, který je přílohou statutu
• pokud jej předkládá KR, musí být návrh schválen na jejím zasedání
• pokud jej předkládá výbor ÚO, musí být schválený členskou schůzí

čl. 4.
Návrh na udělení plakety se předkládá zpravidla do konce srpna v příslušném roce (při udělování k Světovému dni diabetu), nebylo-li usnesením VV stanoveno jinak.
Udělení plakety schvaluje VV SD ČR na svém zasedání. Plaketa je nejvyšší možné ocenění Svazu diabetiků ČR a proto, jsou v každé kategorii uděleny pouze dvě ročně, s tím že může být udělena jedna, nebo nemusí být udělena žádná, pokud k tomu nebudou shledány dostatečné důvody. Výjimku v počtu udělených plaket lze ve zvláště mimořádných případech udělat po jednomyslném schválení přítomných členů VV SD ČR.

čl. 5.
Plaketa se může udělit:
• u příležitosti sjezdu SD ČR;
• u příležitosti významného výročí SD ČR;
• u příležitosti významného jubilea vyznamenaného;
• při jiných vhodných příležitostech (např. oslav Dne diabetu).

čl. 6.
Plaketu lze udělit i "IN MEMORIAM".

čl. 7.
Plaketa se uděluje spolu s diplomem, který podepisuje předseda SD ČR.

čl. 8.
O udělených plaketách vede evidenci sekretariát SD ČR.

Návrh na nominaci k udělení

Plakety prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavu

Návrh v souladu s platným statutem předkládá:

Navrhovaná osoba (jméno a příjmení se všemi tituly):

Zdůvodnění proč by mělo být ocenění uděleno:
1 činy a aktivity, které svědčí o mimořádném přínosu ke zkvalitnění života diabetiků v ČR případně přesahující tyto hranice. Aktivity by v každém případě měly přesahovat působení místní organizace.
2 délka vykonávání těchto aktivit
3 oblast působení navrhované osoby

Kdo návrh podává:

Upozornění:
Návrh, který nebude splňovat podmínky dané statutem, nebo bude podán po termínu, nebude přijat. Návrh ve formátu pdf. (aby nemohlo dojít k zásahu do textu) bude zaslán nejpozději v den termínu emailem koordinátorovi pověřeného agendou na jednání VV. Koordinátor zašle potvrzení o přijetí nominace (nikoliv o formální správnosti návrhu). VV prostřednictvím koordinátora informuje o schválení návrhu příslušného navrhovatele bezprostředně po ukončení schvalovacího procesu.

STATUT OCENĚNÍ UDĚLOVANÉ SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Poděkování Územní organizace Svazu diabetiků ČR

Preambule

Poděkování uděluje Svaz diabetiků ČR (dále jen SD ČR) těm fyzickým a právnickým osobám, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v regionu působení jednotlivých územních organizací

čl. 1.
Poděkování uděluje SD ČR zpravidla:
1 fyzickým osobám:
• nejzasloužilejším členům SD ČR;
• zdravotníkům, kteří nejen po odborné stránce, ale i dlouholetou aktivní činnosti spolupracovali a spolupracují s orgány SD ČR, a tak významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• představitelům státní správy a samosprávy, firem a jiným, kteří dlouhodobě, nad rámec svých povinnosti finančně, materiálně či jinak, napomáhali nebo napomáhají SD ČR úspěšně plnit jeho poslání a cíle;


2 právnickým osobám:
• zdravotnickým zařízením;
• zdravotním pojišťovnám;
• firmám a společnostem
za významný přínos pro diabetiky v regionu působnosti ÚO SD ČR.

čl. 2.
Návrh na udělení poděkování mohou podávat:
• statutární zástupci ÚO SD ČR;
• výbory ÚO SD ČR (dále jen ÚO).

čl. 3.
Návrh na udělení poděkování se předkládá:
• písemně;
• řádně zdůvodněný v souladu s článkem 1 dle vzoru, který je přílohou statutu

čl. 4.
Návrh na udělení poděkování se předkládá zpravidla do konce srpna v příslušném roce (při udělování k Světovému dni diabetu), nebylo-li usnesením VV stanoveno jinak. Jejich výrobu zajistí v jednotné formě pro všechny ÚO určený člen VV. 
Udělení poděkování VV SD ČR již neschvaluje.

čl. 5.
Poděkování se může udělit při:
• příležitosti sjezdu SD ČR;
• při jiných vhodných příležitostech (např. oslav Dne diabetu)

čl. 6.
Poděkování má formu diplomu, který podepisuje předseda SD ČR a předseda ÚO SD ČR, který poděkování předá při vhodné příležitosti v místě působení ÚO SD ČR. V situacích vhodných zvláštního zřetele (významné zásluhy, životní jubileum atd.) lze udělení předat u příležitosti oslav Světového dne diabetu pořádaného SD ČR. V tomto případě schvaluje předání VV SD ČR a ÚO informuje prostřednictvím krajského zástupce.

Návrh na nominaci k udělení Poděkování Svazu diabetiků ČR

Návrh v souladu s platným statutem předkládá:

Navrhovaná osoba (jméno a příjmení se všemi tituly):

Zdůvodnění proč by mělo být ocenění uděleno:
1 činy a aktivity, které svědčí o mimořádném přínosu ke zkvalitnění života diabetiků v ČR případně přesahující tyto hranice. Aktivity by v každém případě měly přesahovat působení místní organizace.
2 délka vykonávání těchto aktivit
3 oblast působení navrhované osoby (instituce)

Kdo návrh podává:

Upozornění:
Návrh, který nebude splňovat podmínky dané statutem, nebo bude podán po termínu, nebude přijat. Návrh ve formátu pdf. (aby nemohlo dojít k zásahu do textu) bude zaslán nejpozději v den termínu emailem koordinátorovi pověřeného agendou na jednání VV. Koordinátor zašle potvrzení o přijetí nominace (nikoliv o formální správnosti návrhu). VV prostřednictvím koordinátora informuje o schválení návrhu příslušného navrhovatele bezprostředně po ukončení schvalovacího procesu.

Ikaros

Vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky vyvíjejí kvalitní systém na pomoc diabetikům. 

Systém SmartCGMS není jen o řízení inzulínové pumpy. Zástupci Katedry informatiky a výpočetní techniky s tímto systémem vytvořili také hru Íkaros má diabetes.

Aplikace, která analogicky převádí model pacienta a regulaci glykemie do podoby hry.

Celý článek zde

 

Nová energie pro zvládání diabetu

Praktické workshopy, interaktivní edukace, individuální konzultace s lékaři i společné sportovní

aktivity – to vše nabídl pilotní, edukačně-motivační projekt pro osoby s diabetem 2. typu, který

pořádal Spolek aktivních diabetiků a edukátorů DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s. společně s

pacientskou organizací DiaKar z.ú. Účastníkům byla k dispozici diabetoložka MUDr. Jitka

Hasalová, edukační sestra Bc. Lenka Vojáčková a edukátoři Mgr. Monika Kadeřábková, Mgr.

Vlastimil Milata a Ing. Mgr. Edita Šimáčková. Lektory, během jednotlivých workshopů, velmi

překvapil nebývalý zájem účastníků o praktická detailní vysvětlení, jak dosáhnout lepších výsledků

kompenzace. Všichni účastníci, kteří nebyli vybaveni glukometrem si osvojili zásady správného

selfmonitoringu glykemie a glukometr si odvezli k domácímu využití. Během edukací se probrala i

další základní témata od orientace v potravinách, přes správné dávkování PAD a inzulínu, až po

péči o nohy a další oblasti potřebné pro praktické zvládání života s diabetem a spolupráci

s léčebným týmem. Nechyběla sni fyzická aktivita ve formě plavání a vycházek po lázních a kolem

přehrady. Organizátoři se opět přesvědčili, že kvalitní edukace a motivace může přinést změnu

postoje k svému zavedenému životnímu stylu, který mnohdy dobré kompenzaci diabetu, nemusí

vždy zrovna pomáhat. Výsledky projektu a reference od účastníků najdete na webových stránkách

www.diaktiv.cz a www.diakar.cz. Zájemci o účast na druhém ročníku projektu se mohou

již nyní přihlásit na výše uvedených webových stránkách, kde naleznou všechny potřebné

informace. Termín konání je 30. dubna – 3. května 2020.

 

IMG 20190928 1117295 optimized optimized

upraveny 20190928 202316 optimized optimized

IMG 20190927 0955120 1000

IMG 20190927 0948412 1000

Týká se i mě?

Co je cukrovka?

Pacientské organizace

 

Články pro Vás

Smuteční oznámení
21 led 2020 06:11

Oznamujeme nejenom všem členům Svazu diabetiků ČR, ale i  jeho příznivcům a podporovate [ ... ]

Uncategorisedčíst dál
Edukační projekt pro osoby s diabetem do 30 let vě...
09 led 2020 11:40

Jste ve věku 18 – 30 let a chtěli byste dosahovat lepší kompenzace diabetu? Je tu pro vás: I [ ... ]

Uncategorisedčíst dál
Ikaros má diabetes
09 led 2020 11:27

Vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky vyvíjejí kvalitní systém na pomoc diabeti [ ... ]

Uncategorisedčíst dál
Edukační projekt pro osoby s diabetem v produktivn...
07 led 2020 08:23

Zveme vás na edukačně – motivační projekt pro osoby s diabetem druhého typu, který s [ ... ]

článkyčíst dál
další články