Edukačně-motivační projekt 2019

emp2019

Zhodnoťte kvalitu českých nemocnic

Rádi bychom Vás informovali o tom, že máte opět možnost hodnotit kvalitu
českých nemocnic prostřednictvím speciálního celostátního průzkumu
Nemocnice ČR 2019.

Pokud jste v roce 2019 byli pacientem některé z českých nemocnic,
pomozte nám prosím tuto nemocnici ohodnotit vyplněním jednoho z
následujících anonymních dotazníků:

 

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI:
hci banner pacienti

 

AMBULANTNÍ PACIENTI:
hci banner pacienti

 

Cílem tohoto průzkumu je sestavit žebříček nemocnic dle míry bezpečnosti
a také spokojenosti ambulantních a hospitalizovaných pacientů.

Výsledky 14. ročníku celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2019 budou
představeny na začátku prosince v rámci odborné konference Efektivní
nemocnice 2019, kterou realizuje nezisková organizace HealthCare
Institute o.p.s. zabývající se zvyšováním kvality a efektivity péče v
nemocnicích.

Žebříčky českých nemocnic a zdravotních pojišťoven pro rok 2019
naleznete také na začátku prosince v celostátních médiích a na webových
stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Předem děkujeme za Váš čas i ochotu podílet se na zvyšování kvality
poskytované zdravotní péče v českých nemocnicích.

 

HCI

Usnesení z 11. sjezdu Svazu diabetiků ČR

Na konci listopadu 2018 proběhlo setkání zástupců členů svazu v Sezimově Ústí. Usnesení z tohoto sjezdu zveřejňujeme v plném znění, redakčně neupraveno.
Svaz diabetiků ČR bohužel stále nemá aktivní webové stránky.
Došlo i k menší úpravě stanov - viz příloha

Informace vyšla i v časopisu DIAstyl 1/2019.

Stanovy Svazu diabetiků ČR - zdroj: justice.cz

Členové svazu, jste informováni o všech aktivitách vaší organizace a znáte své zástupce, kteří vás zastupují?

freestylelibre

Sylabova plaketa ano či ne a komu?

Víte, co je to Sylabova plaketa? Ano, je to ocenění, kterým Svaz diabetiků oceňuje osoby, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v ČR. Nominace je překládána členům výkonného výboru Svazu diabetiků, kteří o jmenovaných rozhodnou. I zde byl schválen Status, podle kterého by mělo být rozhodováno. Členové svazu by měli být informováni o těchto osobách, o jejich celospolečenském přínosu pro ně,pro diabetiky.
Ti, co aktivně pracují v rámci své organizace, mohou dostat Poděkování, kdy se se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v regionu působení jednotlivých územních organizací
Je tedy rozdíl, zda někdo se zasloužil o celospolečenský přínos pro všechny diabetiky nebo jen byl aktivní ve své organizaci, ve svém regionu…….
A kdo získal ocenění v roce 2018? Znáte tyto osoby? (zdroj: DIAstyl 1/2019)

 

STATUT OCENĚNÍ UDĚLOVANÉ SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Plaketa prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavu

Preambule

Plaketu uděluje Svaz diabetiků ČR (dále jen SD ČR) těm fyzickým osobám, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v ČR.

čl. 1.
Plaketu uděluje SD ČR zpravidla:
• nejzasloužilejším členům SD ČR za mimořádný počin, nebo dlouhodobou činnost významně přispívající ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• zdravotníkům, kteří nejen po odborné stránce, ale především nad rámec svých pracovních povinností významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• představitelům státní správy, samosprávy, firem a jiným, kteří dlouhodobě, nad rámec svých povinnosti finančně, materiálně či jinak, napomáhali nebo napomáhají a významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.

čl. 2.
Návrh na udělení plakety mohou podávat:
• členové VV SD ČR;
• krajské rady SD ČR (dále jen KR);
• výbory ÚO SD ČR (dále jen ÚO).

čl. 3.
Návrh na udělení plakety se předkládá:
• písemně;
• řádně zdůvodněný v souladu s článkem 1 dle vzoru, který je přílohou statutu
• pokud jej předkládá KR, musí být návrh schválen na jejím zasedání
• pokud jej předkládá výbor ÚO, musí být schválený členskou schůzí

čl. 4.
Návrh na udělení plakety se předkládá zpravidla do konce srpna v příslušném roce (při udělování k Světovému dni diabetu), nebylo-li usnesením VV stanoveno jinak.
Udělení plakety schvaluje VV SD ČR na svém zasedání. Plaketa je nejvyšší možné ocenění Svazu diabetiků ČR a proto, jsou v každé kategorii uděleny pouze dvě ročně, s tím že může být udělena jedna, nebo nemusí být udělena žádná, pokud k tomu nebudou shledány dostatečné důvody. Výjimku v počtu udělených plaket lze ve zvláště mimořádných případech udělat po jednomyslném schválení přítomných členů VV SD ČR.

čl. 5.
Plaketa se může udělit:
• u příležitosti sjezdu SD ČR;
• u příležitosti významného výročí SD ČR;
• u příležitosti významného jubilea vyznamenaného;
• při jiných vhodných příležitostech (např. oslav Dne diabetu).

čl. 6.
Plaketu lze udělit i "IN MEMORIAM".

čl. 7.
Plaketa se uděluje spolu s diplomem, který podepisuje předseda SD ČR.

čl. 8.
O udělených plaketách vede evidenci sekretariát SD ČR.

 

Návrh na nominaci k udělení

Plakety prof. MUDr. Jiřího Syllaby, DrSc., rytíře lékařského stavu

Návrh v souladu s platným statutem předkládá:

Navrhovaná osoba (jméno a příjmení se všemi tituly):

Zdůvodnění proč by mělo být ocenění uděleno:
1 činy a aktivity, které svědčí o mimořádném přínosu ke zkvalitnění života diabetiků v ČR případně přesahující tyto hranice. Aktivity by v každém případě měly přesahovat působení místní organizace.
2 délka vykonávání těchto aktivit
3 oblast působení navrhované osoby

Kdo návrh podává:

Upozornění:
Návrh, který nebude splňovat podmínky dané statutem, nebo bude podán po termínu, nebude přijat. Návrh ve formátu pdf. (aby nemohlo dojít k zásahu do textu) bude zaslán nejpozději v den termínu emailem koordinátorovi pověřeného agendou na jednání VV. Koordinátor zašle potvrzení o přijetí nominace (nikoliv o formální správnosti návrhu). VV prostřednictvím koordinátora informuje o schválení návrhu příslušného navrhovatele bezprostředně po ukončení schvalovacího procesu.

 

STATUT OCENĚNÍ UDĚLOVANÉ SVAZEM DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Poděkování Územní organizace Svazu diabetiků ČR

Preambule

Poděkování uděluje Svaz diabetiků ČR (dále jen SD ČR) těm fyzickým a právnickým osobám, které se svým dlouholetým, mimořádně aktivním přístupem zasloužili o vylepšení kvality života diabetiků v regionu působení jednotlivých územních organizací

čl. 1.
Poděkování uděluje SD ČR zpravidla:
1 fyzickým osobám:
• nejzasloužilejším členům SD ČR;
• zdravotníkům, kteří nejen po odborné stránce, ale i dlouholetou aktivní činnosti spolupracovali a spolupracují s orgány SD ČR, a tak významně přispěli ke zkvalitnění života osob s diabetem.
• představitelům státní správy a samosprávy, firem a jiným, kteří dlouhodobě, nad rámec svých povinnosti finančně, materiálně či jinak, napomáhali nebo napomáhají SD ČR úspěšně plnit jeho poslání a cíle;


2 právnickým osobám:
• zdravotnickým zařízením;
• zdravotním pojišťovnám;
• firmám a společnostem
za významný přínos pro diabetiky v regionu působnosti ÚO SD ČR.

čl. 2.
Návrh na udělení poděkování mohou podávat:
• statutární zástupci ÚO SD ČR;
• výbory ÚO SD ČR (dále jen ÚO).

čl. 3.
Návrh na udělení poděkování se předkládá:
• písemně;
• řádně zdůvodněný v souladu s článkem 1 dle vzoru, který je přílohou statutu

čl. 4.
Návrh na udělení poděkování se předkládá zpravidla do konce srpna v příslušném roce (při udělování k Světovému dni diabetu), nebylo-li usnesením VV stanoveno jinak. Jejich výrobu zajistí v jednotné formě pro všechny ÚO určený člen VV. 
Udělení poděkování VV SD ČR již neschvaluje.

čl. 5.
Poděkování se může udělit při:
• příležitosti sjezdu SD ČR;
• při jiných vhodných příležitostech (např. oslav Dne diabetu)

čl. 6.
Poděkování má formu diplomu, který podepisuje předseda SD ČR a předseda ÚO SD ČR, který poděkování předá při vhodné příležitosti v místě působení ÚO SD ČR. V situacích vhodných zvláštního zřetele (významné zásluhy, životní jubileum atd.) lze udělení předat u příležitosti oslav Světového dne diabetu pořádaného SD ČR. V tomto případě schvaluje předání VV SD ČR a ÚO informuje prostřednictvím krajského zástupce.

Návrh na nominaci k udělení Poděkování Svazu diabetiků ČR

Návrh v souladu s platným statutem předkládá:

Navrhovaná osoba (jméno a příjmení se všemi tituly):

Zdůvodnění proč by mělo být ocenění uděleno:
1 činy a aktivity, které svědčí o mimořádném přínosu ke zkvalitnění života diabetiků v ČR případně přesahující tyto hranice. Aktivity by v každém případě měly přesahovat působení místní organizace.
2 délka vykonávání těchto aktivit
3 oblast působení navrhované osoby (instituce)

Kdo návrh podává:

Upozornění:
Návrh, který nebude splňovat podmínky dané statutem, nebo bude podán po termínu, nebude přijat. Návrh ve formátu pdf. (aby nemohlo dojít k zásahu do textu) bude zaslán nejpozději v den termínu emailem koordinátorovi pověřeného agendou na jednání VV. Koordinátor zašle potvrzení o přijetí nominace (nikoliv o formální správnosti návrhu). VV prostřednictvím koordinátora informuje o schválení návrhu příslušného navrhovatele bezprostředně po ukončení schvalovacího procesu.

Týká se i mě?

Co je cukrovka?

Pacientské organizace

 

Články pro Vás

Zhodnoťte kvalitu českých nemocnic
04 dub 2019 03:45Zhodnoťte kvalitu českých nemocnic

Rádi bychom Vás informovali o tom, že máte opět možnost hodnotit kvalitu
českých nemocnic pr [ ... ]

článkyčíst dál
Usnesení z 11. sjezdu Svazu diabetiků ČR
01 úno 2019 17:44

Usnesení z 11. sjezdu Svazu diabetiků ČR Na konci listopadu 2018 proběhlo setkání zástupců  [ ... ]

článkyčíst dál
další články